QIKIQTANI TRUTH COMMISSION: ᓯᕗᒧᐊᕐᓂᖅ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᖕᓂᖅ

ᐱᑕᓂ ᔅᑳᑦ, ᔫᓕ ᕼᐃᐊᕆᔅ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᕕᑎ ᔪᐊᓇᓯ

ᐃᒻᒪᖃᑎᒌᖕᓂᖅ ᑐᑭᖃᖅᑐᖅ ᐃᒫᒃ “ᐊᑭᕋᕇᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ, ᑭᓯᐊᓂ ᓴᐃᒪᖃᑎᒌᒍᒪᓕᕐᒪᑕ, ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒃᐸᓪᓕᐊᓂᖏᑦ.” ᐊᒥᓱᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓐᓄᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒌᓚᐅᕐᒪᑎᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᒪᒥᓴᕈᓐᓇᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᓐᓄᓪᓗ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑎᒥᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᔪᒪᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᑐᑭᓯᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᑦ ᓄᓇᖅᑲᑎᖃᖃᑦᑕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᓐᖔᖅᑐᓂᑦ, ᐱᒋᐊᕐᓗᑎᒃ ᑕᐃᑲᓐᖓᑦ ᐅᓇᑕᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖅ ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ. ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᑦ ᑐᒃᓯᕋᕈᑎᒌᓐᓇᕐᒪᒍᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐊᖏᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᕐᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ, ᐱᖁᔭᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᒥᓂᖏᓪᓗ ᐊᑦᑐᐃᓯᒪᒻᒪᕆᓐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᒃᑯᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᓐᓇ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᖏᓐᓇᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑭᖑᕚᕆᔭᐅᔪᓄᑦ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᕐᒥ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖓᓂᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᕝᕕᒋᓗᒋᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ.1

ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓐᓇᖏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᐃᓐᓇᓚᐅᖅᑐᑦ−ᓯᒪᔪᓪᓗ ᐋᓐᓂᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᓂᓐᖓᒃᓯᒪᓂᖏᓐᓂᓪᓗ ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᕿᒧᒃᓯᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐊᑦᑐᐃᒍᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᑎᑭᔅᓱᒍᑦ ᐊᑦᑐᐃᒍᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᓅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐅᓇᑕᕕᔾᔪᐊᕐᓂᖅ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᑕᐃᑯᖓ 1970ᓄᑦ. ᓇᓗᓇᓐᖏᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐱᑕᖃᕐᒪᑦ ᐅᐊᑦᓯᐊᕈᓐᓂᓴᕐᓂ ᑖᒃᑯᐊ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓐᖔᖅᑐᑦ, ᐃᓚᒋᓪᓗᒋᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐱᔭᒃᓴᕆᖃᑕᐅᔭᒥᓂᒃ ᐊᑐᑐᐃᓐᓇᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᐱᒍᓱᐃᓐᓇᖅᓱᑎᒐᓗᐊᕐᓗ ᐃᓄᓐᓂ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖅᓱᓂ ᕿᒻᒦᔭᖅᑐᖃᕐᓂᖓᓂᒃ ᑐᖁᕋᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖅᓱᑎᒃ, ᓯᕗᕋᓵᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᒪᐃᓕᐅᓐᖏᑦᑐᐊᖅᑲᑖᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᔭᐅᑦᑕᐃᓕᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔫᑎᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᑲᑎᑕᐅᓇᓱᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓇᓗᓇᓐᖏᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᒪᑯᐊ ᐱᒋᐊᕐᓂᐅᓯᒪᔪᑦ ᓱᕐᓗᓕ ᖁᔭᓈᖅᓯᓯᒪᔫᔭᓚᐅᖅᑐᐃᑦ ᐃᓱᒪᓐᖏᑦᑐᓪᓗ ᖃᓄᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦ ᐃᓄᓐᓂ. ᑐᑭᓯᐅᒪᓐᖏᓗᐊᕐᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᖃᓄᐃᓐᓂᖏᓪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓚᐅᓐᖏᒻᒪᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᑎᓕᐅᕈᑕᐅᔪᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓱᖓᖅᐸᑕ, ᐃᓅᓰᓪᓗ ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖃᓕᖅᓱᑎᒃ ᓱᕐᓗ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᖔᕆᐊᖃᓕᖅᓱᑎᒃ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᓐᖏᑦᑕᖓᓂᓪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖅᑎᑕᐅᓇᓱᓕᖅᓱᑎᒃ. ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ ᐅᑯᐊ ᐃᓚᖏᑦ: ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᑦ, ᓱᕈᓯᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᓪᓗᑎᒃ ᓱᕐᓗ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᑐᕌᖓᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ; ᐃᒡᓗᖃᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖅ ᐊᑭᑐᓗᐊᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᓱᖃᐃᒻᒪ ᐃᓚᖏᑦ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᐃᓐᓇᔾᔮᓐᖏᒻᒪᑕ; ᐋᓐᓂᐊᖃᓐᖏᑦᑐᓕᕆᓂᖅ ᐃᓱᒪᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᒌᓐᖏᓐᓃᑦ; ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᑦ ᓱᕘᕋᓵᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓂᖃᐃᑑᑎᑖᔾᔮᓐᖏᓐᓂᕋᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᓐᖏᑦᑐᐊᖅᐸᑕ ᕿᑐᕐᖓᕆᔭᐅᔪᑦ. ᐊᒥᓲᔪᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᑖᒃᑯᐊ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᔭᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᖃᑦᑕᖅᓱᑎᒃ ᐊᔾᔨᖅᑕᖃᑦᑕᖅᑐᓂᒃ ᐆᑦᑐᕋᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᐃᓚᖏᑦ. ᐅᖃᐅᓯᖃᑎᒌᓐᖏᓐᓂᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᓐᖏᓗᐊᕐᓂᓪᓗ ᑐᓗᖅᑕᕈᑕᐅᓚᐅᕐᖓᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐃᓐᓇᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᔭᕆᑐᒋᔭᐅᓚᐅᕐᒪᑦ. ᖁᒃᓴᓪᓚᒍᑎᒋᔭᐅᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ ᓱᖃᐃᒻᒪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᐊᓂᖃᑦᑕᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᖅᑑᖔᖅᓱᑎᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᒍᒪᒍᓐᓃᖅᓱᑎᒃ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᓯᔾᔨᕈᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᕿᓚᒻᒥᐅᔪᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓂ ᑐᑭᓯᒋᐊᕋᓱᐊᕐᕕᐅᓇᑎᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᓐᖏᑦᑐᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ. ᐅᐊᑦᑎᐊᕈᓐᖑᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒍ ᑭᓯᐊᓂ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᖃᑦᑕᓕᓚᐅᖅᓯᒪᒐᓗᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᑦᑐᐃᒍᑕᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᕕᓂᕐᓄᑦ, ᓱᕐᓗᓕ ᑕᒪᓐᓇ ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐃᓅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᑦᑐᐃᒍᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᔭᖏᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒦᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᒡᓗᖃᑦᑎᐊᓐᖏᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᑦᑎᐊᓐᖏᓐᓂᓪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ. ᓕᕙᐃ ᐃᕕᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᐅᖃᓕᒪᓚᐅᖅᑐᖅ ᖃᓄᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᐊᒃᖢᖕᓂᖅᓴᐅᓕᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᓐᓂᖅᑑᕐᒧᑦ ᓅᓯᒪᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓱᒃᑐᓂ ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᖃᖃᑦᑕᕆᐊᖃᓕᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑦ ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ: ᑭᖑᒻᒧᑦ ᑕᑯᓪᓗᓂ, ᑕᒪᓐᓇ ᐅᕙᓐᓂᒃ ᐊᑦᑐᖅᓯᒪᕖᓐᖓᖅᑐᖅ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅᑲᓂᓪᓗ. ᑕᐃᑯᖓ ᓅᑕᐅᒐᑦᑕ ᐊᓯᔾᔨᓚᐅᖅᑐᒍᑦ, ᐅᕙᖓᓘᓐᓃᑦ… ᐊᖑᓇᓱᒋᐊᕐᓂᕆᓲᕗᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓪᓗᓂ, ᓂᕿᒃᓴᖅᓯᐅᖅᓱᑎᒃ ᐊᑖᑕᕗᑦ ᑕᒪᓐᓇᓘᓐᓃᑦ ᔭᒐᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑳᖃᑦᑕᖅᓱᑕᓄᓇᓕᒻᒥᐅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᑕ, ᓄᓇᒋᔭᐅᕙᓚᐅᖅᑐᓂᓪᓕ ᑳᖃᑦᑕᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ…ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓗ ᓱᕐᓘᔮᖅᑐᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐃᒻᒪᖄ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᕿᒻᒦᔭᐃᒃᑲᓐᓂᓚᐅᖅᑐᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖓᑖᓅᓗᐊᕌᓗᒃ ᐱᓕᕆᓚᐅᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓅᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᒻᒨᖃᑕᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᑳᓕᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᓄᓇᓕᓐᓅᖅᑕᐅᔪᑦ ᓂᕿᑑᒪᒍᓐᓃᖅᓱᑎᒃ ᑳᖕᓂᖅᓴᐅᖃᑦᑕᓕᖅᓱᑎᒃ, ᐃᒃᑮᖃᑦᑕᓕᖅᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕐᓗ ᐃᓅᓯᖏᑦᑎᒍᑦ ᑲᑕᒃᓯᒪᓂᖅᓴᐅᓕᖅᓱᑎᒃ ᑕᐃᒃᑯᓂᓐᖓᓐᓂᐅᖓᓐᓂᑦ ᓅᖃᑕᐅᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᑐᑭᑖᕈᑕᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᓈᓚᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᑐᓴᖅᑕᐅᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᖄᖏᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓄᑦ. ᐃᓕᑕᕆᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᑖᒃᑯᓂᖓᑦᓴᐃᓐᓇᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥᐅᓄᑦ2 ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐱᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓕᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᐱᖅᓱᕙᓪᓕᐊᓗᑎᒃ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ 2004ᒥ. 2005ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᓄᓇᕗᑦ ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᒃᑯᓐᓄᓪᓗ ᑯᐸᐃᑉ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ, ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂ ᑐᒃᓯᕋᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᓈᓚᖕᓂᖅᑕᖃᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᑦᑐᐃᒍᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᒐᕙᒪᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᕆᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᑖᕈᑎᒋᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑦᑐᐃᒍᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᕐᒥᐅᑕᓄᑦ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᑎᓕᓯᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓈᓚᖕᓂᖅᑕᖃᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᓛᒃᑰᖓᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᕿᒻᒦᔭᕐᓂᐅᑉ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂ. ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᕈᒪᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓈᓚᓐᓂᐅᔪᒥᒃ ᑭᓯᐊᓂ ᑎᓕᓯᖔᖅᓱᑎᒃ ᐸᓖᓯᒃᑯᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᖔᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᒻᒥᓐᓂ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ ᓴᖅᑭᑦᑐᖃᓚᐅᖅᐳᖅ 2006ᒥ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥᒃ, ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒻᒥᖏᑦ.3 ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓈᒻᒪᒃᓴᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᖃᓄᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᐸᓖᓯᒃᑯᓪᓗ ᖁᔭᓈᖅᓯᓯᒪᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᖅᑲᐅᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᓪᓗ. ᓱᓕᓗ, ᑖᓐᓇ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᐃᓄᓐᓂ ᓱᕐᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᓚᐅᓐᖏᑦᑐᖅ, ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᓪᓗ ᑐᑭᓯᑎᑦᓯᓇᓱᓐᖏᖔᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖏᔪᒃᑯᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᓚᐅᕐᓂᖏᑦ ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖅ, ᑖᓐᓇ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᓲᓂᒃ ᓱᕐᓗᓕ ᑲᑎᖅᓱᐃᓂᖅ ᑐᑭᓯᓇᓱᒋᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓇᐅᓂᖏᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᓐᖏᒃᑭᓪᓗᑎᒃ. ᑕᐃᒪᓐᓇᐃᒻᒪᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᑐᕌᒐᖃᕐᓂᖅᓴᐅᔫᔭᓚᐅᕐᒪᑕ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᖔᕋᓱᒃᓱᑎᒃ ᓇᓪᓕᐊᖑᔪᑦ ᐱᖁᔭᐃᑦ ᓯᖁᒥᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑐᑭᓯᓇᓱᓐᖏᓐᓂᖅᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓄᖅ ᕿᒻᒥᓂᒃ ᐊᑐᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᑦ ᐃᓱᒫᓘᓐᖏᑦᑎᐊᖅᓱᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᓕᖅᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕐᓂᐊᕐᓂᖏᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ  ᐃᓚᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ. ᑕᐃᒪᐃᒻᒪᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓛᒃᑰᖅᓱᑎᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᖅᑎᑦᓯᓪᓗᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᑐᕌᒐᒃᓴᐅᔪᑦ ᑲᒥᓵᒃᑯᓐᓄᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᓯᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓄᓐᓂ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᓴᐅᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓂᒥᓪᓗ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ, ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᓱᕐᓗ ᓇᓕᒨᖓᓂᖅᓴᐅᔪᒥᒃ ᓈᒪᓯᒪᓂᐊᖅᑐᒥᓪᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᐊᕐᕌᒍᓂ 1950ᓂᑦ 1975ᒧᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓇᓱᓪᓗᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᒥᒃ ᓴᖅᑭᑦᑐᖃᕆᐊᖃᕋᔭᕐᒪᖔᑦ ᓱᕐᓗ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒃᐸᓪᓕᐊᒍᓐᓇᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑕᒡᒐ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᖃᖅᐸᓪᓕᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐊᑦᑎᐊᕈ ᐃᓅᓯᕆᕙᓚᐅᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᓅᑎᑕᐅᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑐᓴᖅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᑐᖃᑕᐅᓪᓗᒋᑦ ᐸᐸᑦᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐸᐃᑉᐹᑐᖃᐃᑦ, ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᐅᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, ᐅᓂᕐᓗᒃᓴᐅᑎᒋᔭᐅᔪᕕᓃᑦ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᓅᓯᒃᑯᑦ ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ. ᑲᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᑲᒥᓴᓐᑯᑦ ᐊᐱᖅᓱᓚᐅᖅᑐᑦ 300ᓂ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖅᓱᒋᑦ . ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐳᓛᕆᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᐃᒪᓐᓄᑦ 13ᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᕚᒧᑦ ᒪᕐᕈᐃᖅᓱᑎᒃ: ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᕐᒥ ᓄᐊᓴᐃᓪᓗᑎᒃ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᓴᐅᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᐃᐹᓂ ᑐᑭᓯᓇᓱᒋᐊᕐᓂᖏᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᔭᒥᓐᓂᒃ ᑲᒥᓴᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᒐᒃᓴᓂ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓪᓗᑎᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᕐᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕐᒥ ᑲᒥᓴᒃᑯᓐᓂᑦ ᑐᓴᓪᓚᑦᑖᖅᑕᒥᓂᖔᖅ ᓴᖅᑭᓯᒪᓐᖏᑦᑐᑦ ᓯᓚᑖᓂᓐᖔᖅᓯᒪᔪᓂᑦ “ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕐᓂᑦ”, ᑭᓯᐊᓕ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᑐᓂᑦ ᑐᓴᓚᐅᖅᑕᒥᓐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᓯᒪᔪᑦ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᐅᓐᖏᑦᑐᒃᑯᑦ ᐆᑦᑑᑎᒋᔭᐅᕗᑦ ᖃᓄᖅ ᓈᓚᓐᓂᖅᑕᖃᕆᐊᖃᓲᖑᒻᒪᖔᑦ ᓈᒪᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓗᑎᒃ ᓄᓇᖅᑲᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᓐᖔᖅᑐᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ ᑲᓇᑕᒥ. ᑐᕌᒐᖃᓚᐅᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑲᒥᓴᒃᑯᑦ ᐅᐱᒍᓱᐃᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᐱᓕᕆᓗᑎᒃ; ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᑦᓯᐊᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖃᓪᓚᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᓴᐅᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᒪᑐᐃᖓᑦᓯᐊᕐᓗᑎᒃ ᐊᑦᑐᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑲᒥᓴᒃᑯᑦ ᐊᔾᔨᖃᓚᐅᓐᖏᑦᑐᑦ ᐱᓇᓱᖔᖅᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᓱᓕᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓯᕗᒃᑲᖅᑕᐅᓪᓗᓂᓗ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᑦᑐᕈᑎᒋᓚᐅᖅᑕᒥᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᑭᓯᔭᐅᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᓯᒪᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑭᖑᓕᖅᐹᖑᓚᐅᖅᑐᑦ 2010ᒥ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇᓵᖑᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓯᒪᔪᑦ ᓴᖅᑭᑦᑐᓂᑦ ᑕᒃᑯᑎᒎᓇ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑎᒍᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᑦ ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᒋᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᓱᒻᒪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᑭᑖᕆᔭᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔫᑕᐅᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ ᓈᒻᒪᓐᖏᓗᐊᓚᐅᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓂᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᖃᕐᓇᑎᒃ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ. ᑲᒥᓴᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ ᓱᓕ ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᔪᑦ ᑐᑭᓯᒍᑎᒋᔭᐅᒃᑲᓐᓂᖅᓱᑎᒃ ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ

Cover of the Qikiqtani Truth Commission Community Histories 1950-1975. Also available in English.

Cover of the Qikiqtani Truth Commission Community Histories 1950-1975. Also available in English.

ᐊᑦᑐᖅᑕᐅᓯᒪᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᓕᕆᐊᖃᓕᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ. ᐅᑦᑑᕙ 2010ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖓᓐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᖁᔭᒥᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓄᑦ. 2011ᖑᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᓂᒃ, ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᑦᑎᐊᖅᓱᑎᒃ ᓇᓪᓕᐊᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᑎᑕᐅᓯᒪᒋᐊᕐᓂᖏᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖏᓐᓄᑦ ᐃᓅᓯᕐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᖓᔪᓄᑦ ᐊᑐᐊᒐᒃᓴᓂ. ᓱᓕᓗ, ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᔪᑦ ᓈᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᓄᓇᓕᖏᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ; ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᓱᑎᒃ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᕿᒻᒦᔭᖅᑕᐅᓂᕐᒧᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ, ᐸᓖᓰᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᓐᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ “ᑕᐃᔅᓱᒪᓂ ᐃᓱᒪᐅᓯᕆᔭᐅᓚᐅᖅᑐᓂᒃ” ᐱᓕᕆᔨᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ (ᐅᒃᐱᕆᔭᖏᑦ, ᐊᑐᕐᓇᖅᑐᖁᑎᒋᔭᖏᑦ, ᑐᕌᒐᒃᓴᕆᔭᖏᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᕆᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑉᐱᐊᓵᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᓄᑦ) ᐊᒻᒪᓗ ᑭᐅᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᐸᓖᓯᒃᑯᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖓᓂ 2006ᒥ ᓴᖅᑭᓚᐅᖅᑐᒥᒃ. ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓪᓗᓂ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᕐᓂ ᐅᐊᑦᓱᕈᓂᓴᕐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᓐᖔᖅᑐᓂᒃ ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑐᓵᔨᐅᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᓚᐅᕐᒪᑕ 22ᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᐅᓐᓂᕐᓗᒃᓴᐅᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᑕᒪᒃᑯᐊᓪᓗ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᒍᓐᓇᖅᓯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐃᓐᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᒥᓂᒃ ᑲᑎᒪᕐᔪᐊᕐᓂᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂ ᐅᒃᑑᕙ 2013ᒥ. ᐊᑯᓂᐅᓗᐊᕈᓐᓃᖅᑐᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᑦ ᐅᖃᓕᒫᒐᓐᖑᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓗᑎᒃ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᔪᒃᓴᒫᖑᔪᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᐅᑉ ᐅᖃᓕᒫᒍᓐᓇᖅᓯᓗᓂᒋᑦ ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓯᒪᓂᐊᖅᑐᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᒃᑎᑐᓪᓗ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᓗᑎᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᒃᓴᓕᐊᖑᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒋᔭᐅᔪᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᖅᓱᑎᓪᓗ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᒪᒻᒥᔪᑦ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᐱᔾᔪᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᑲᒥᓴᒃᑯᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᓴᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᒥᓃᑦ ᐃᓗᐊᓃᔅᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᐃᒃᑯᓇᓐᖓᑦ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᓂ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᑕᕐᕆᔭᒐᒃᓴᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᔪᖅ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᓪᓗ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐅᐱᒍᓱᒻᒪᕆᒃᑐᐃᑦ ᐊᒥᖅᑳᖃᑎᖃᕈᓐᓇᕐᒪᑕ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᑐᓴᕈᒥᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᑎᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᒍᒪᓪᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᑎᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑲᒥᓴᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖁᓯᒪᔭᖏᓐᓄᑦ. ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑐᕌᖓᖕᒪᑕ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓄᑦ ᐳᖅᑐᒌᒃᑐᓄᑦ ᒐᕙᒪᓄᑦ, ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᖅᓯᒪᒻᒪᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖁᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ. ᑖᒃᑯᐊ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᑐᓐᖓᓱᒃᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒍᓐᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᑭᓪᓕᓕᕆᔨᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂ, ᐱᔭᒃᓴᖃᕐᓂᐊᖅᓱᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓯᒪᓕᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ 2010ᒥ. ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᐅᒪᔪᑦ ᐃᓛᖑᒐᓗᐊᖅ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔭᒃᓴᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᑐᐊᒐᓚᐅᖅᑐᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᒥᓂᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᓐᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᐃᒃᑯᓇᓐᖓᑦ ᒐᕙᒪᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ, ᑖᒃᑯᐊᓪᓗ ᐅᓪᓗᒥ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖃᑕᐅᒻᒪᕆᒋᐊᖃᓕᖅᑐᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᖃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᒥᓴᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᕐᓂᐊᖅᑲᑕ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᓇᓱᒃᑐᑦ. ᐃᓚᖓᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖅᑐᑦ ᐊᔾᔨᖐᑦᑐᓂᒃ ᑲᒥᓴᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᖏᓐᓄᑦ. ᓱᕐᓗ ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ, ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᓄᓕᕆᔨᑐᖃᒃᑯᓐᓄᑦ−ᓯᕗᒃᑲᐃᔨᖃᖅᓱᑎᒃ ᓇᓂᓚᕗᑦ (ᑐᑭᓕᒃ ᓱᕐᓗ ᐃᓄᓐᓂ ᓇᓂᓯᓂᕐᒥᒃ) ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᑯᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᓇᓂᔭᐅᓂᖏᑦ ᐳᓛᕆᐊᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓗᕕᑐᖃᐃᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᓄᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᕐᕕᓐᓄᑦ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐃᓚᖏᑦ ᐊᑐᓕᖁᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕆᐊᖃᖅᑐᖅ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᓄᑖᓐᖑᖅᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᖓᓂᒃ, ᓱᕐᓗ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᕐᒥᒃ ᓱᕐᓗ ᑎᑭᑎᔭᐅᒍᒪᓂᐊᖅᑐᓂᒃ. ᓴᖅᑭᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᑖᒃᑯᓂᖓ ᓈᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓂᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓂ ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᒋᔭᐅᓯᒪᔪᒻᒪᕆᐅᔪᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᖁᕕᐊᓲᑎᒋᔭᐅᒋᐊᖃᖅᑐᖅ. ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᖅᓯᓂᐊᕐᒪᑕ ᓱᕐᓗ ᐱᒋᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓗᑎᒃ ᓱᕐᓗ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑐᖃᒃᑲᓐᓂᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᓇᖕᓇᖓᓂᕐᒥᐅᑕᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᐅᔪᓂᒃ. ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ, ᕿᑭᖅᑖᓗᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔪᓄᑦ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᖃᖅᐳᑦᑕᐅᖅ ᐊᓯᖓᓂᒃ ᓯᕗᒧᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᓪᓗᕆᐊᕈᑎᒋᔭᐅᓗᓂ ᑐᑭᓯᔭᐅᓕᕈᓐᓇᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᒥᓴᓕᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒃᐸᓪᓕᐊᒍᓐᓇᖅᓯᖁᓪᓗᒋᓪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᒐᕙᓚᐅᔪᓪᓗ, ᑐᕌᒐᒃᓴᖃᓪᓗᑎᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓂᖓ ᑕᒪᓐᓇ ᓴᐃᒻᒪᖃᑎᒌᒃᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ. ◉


ᐱᐊᑕᓂ ᔅᑳᑦ ᐊᑐᐊᒐᓕᕆᔨ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᐅᔪᖅ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᓐᓂᒃ. ᑕᐃᕕᑎ ᔪᐊᓇᓯ ᐱᕙᓕᐊᔪᓂᒃ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᕿᑭᖅᑕᓃᒃᑯᓐᓂ. ᔫᓕ ᕼᐃᐋᕆᔅ (Contentworks Inc.) ᓯᕗᒃᑲᐃᔨᐅᓚᐅᖅᑐᑦ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᓱᓕᔪᒥᒃ ᑭᓪᓕᓯᓂᐊᖅᑎᒃᑯᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᓐᓄᓪᓗ ᐅᐊᓱᕈᕐᓂᓴᕐᓂᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᖅᓱᓂ.

  1.  The two QTC books, which include the complete set of reports and the 2010 final report, are available on the QIA website, www.qia.ca. Also note that the QTC’s research work was initially managed by the Commission’s Executive Director, Madeleine Redfern, on behalf of Commissioner James Igloliorte. The senior historians on the project were Julie Harris and Philip Goldring, who also led the writing of the reports for the QIA based on the research and testimonies collected for the QTC.
  2.  People who live in the Qikiqtaaluk region.
  3.  The unpublished internal report (2006) documenting the RCMP’s work on the killing of sled dogs is titled The RCMP and the Inuit Sled Dogs (Nunavut and Northern Quebec: 1950–1970). A copy was provided to the QTC by the RCMP as a courtesy. A very brief version titled Final Report: RCMP Review of Allegations Concerning Inuit Sled Dogs is available online at: www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/ccaps-spcca/sd-ct-finaleng. htm.